top of page

Algemeen

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacy policy leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

We hebben het hier altijd over gegevens van u als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz.

We raden u aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat u goed weet waarvoor wij uw gegevens gebruiken. U vindt in deze privacy policy ook meer informatie over uw privacyrechten en hoe u ze kan uitoefenen.

Verantwoordelijke

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Firma Gebroeders DOMS bvba of rechthoudende derden.

Gebroeders DOMS bvba, met maatschappelijke zetel gelegen te Energielaan 3, 2960 Brecht is de verantwoordelijke voor deze privacy policy. Met alle vragen en/of opmerkingen kan u terecht op het e-mailadres info@doms.be.

Wijziging en update

Wij kunnen de privacy policy steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Rechts onderaan vindt u steeds het versienummer en de datum van uitgifte. De geldige versie vindt u op onze website www.doms.be.

Persoonsgegevens

U kan u zelf actief kiezen om gegevens aan ons door te geven door u bijvoorbeeld in te schrijven op een nieuwsbrief of ons te contacteren via andere kanalen (telefoon, website, mail, beurs …). Hierbij geeft u bijvoorbeeld naam, adres, e-mail, telefoon, bedrijfsnaam, uw contactpersoon op een werf, … door.De gegevens die u actief aan ons bezorgt, zullen we gebruiken om u te informeren over de door u gekozen onderwerpen of om aan uw specifiek verzoek te voldoen. Als u bijvoorbeeld klant bij ons wilt worden, zullen we uw gegevens in onze database registreren. Deze gegevens zullen we dan gebruiken om de overeenkomst uit te voeren.

We maken bovendien, voor de goede werking van onze website, gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die lokaal op uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om keuzes te onthouden (bv. een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz...) en om u meer relevante diensten en andere informatie te kunnen tonen. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. We gebruiken deze gegevens om bijvoorbeeld onze website te analyseren aan de hand van Google Analytics. Het is nooit de bedoeling om cookies op een individueel niveau te gebruiken. 

Uw privacy

Wilt u inzage in de gegevens die wij over u verwerken, laat het ons dan weten.

Als u uw recht van inzage uitoefent zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over u hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.
 

Als u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kan u vragen om ze te verwijderen.
 

Bent u het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kan u zich daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.
 

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven.

Als u het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kan u ons contacteren. 

U hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.
 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kunnen wij uw vraag concreet en correct behandelen. Wij moeten wel uw identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. Vandaar dat we een kopie van uw identiteitskaart zullen vragen bij een dergelijke aanvraag.

Heeft u een vraag of een opmerking of wenst u bepaalde informatie niet meer te ontvangen? Dan kan u terecht op ons emailadres info@doms.be. Dit is uw eerste aanspreekpunt i.v.m. privacy. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? In iedere nieuwsbrief zal u hiervoor onderaan een link vinden waar u simpelweg op klikt en zodoende uitschrijft.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als wij geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens.

Uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak is dat tot 10 jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie).

Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn.

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. Wij zullen wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Uw gegevens worden verwerkt

Voor de verwerking van persoonsgegevens doen wij een beroep op verschillende verwerkers.

Dat zijn ondernemingen die in opdracht van ons bepaalde persoonsgegevens verwerken, zoals daar zijn:

  • consultants,

  • marktonderzoeksbureaus,

  • ICT(-beveiliging-) dienstverleners, …

  • marketing- en communicatiebureaus,

  • sociale media,

  • bedrijven die ons ondersteunen om uw gebruikersgedrag op onze applicaties en onze internetsites te bepalen en analyseren,

Teneinde uw persoonsgegevens te beschermen en over afdoende garanties te beschikken dat de verwerkers de privacyregelgeving naleven, werd er aan de verwerkers gevraagd om een verwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Daarnaast zijn ook alle personeelsleden van Firma Gebroeders DOMS bvba gebonden aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst en zijn zij goed geïnformeerd over de manier waarop zijn met persoonsgegevens moeten omgaan.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van jouw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

bottom of page